ALGEMEEN REGLEMENT

Jaargang 2013-2014

 

 

 

Inhoud :

 

1.    Inschrijving. 3

2.    De gecertificeerde spelerslijst 4

3.    De scheidsrechters. 5

4.    Het wedstrijdblad. 6

5.    De ontmoetingen. 7

6.    Klachten. 8

7.    Forfait. 9

8.    Plaats en uur van spelen - afgelastingen. 10

9.    Klassement - publicaties. 11

10.  Promotie - degradatie. 12

11.  Terrein - ballen - verzorging – drank - wedstrijdblad. 13

12.  Fair-play. 14

13.  De wedstrijdomkadering. 15

14.  De wedstrijden. 16

15.  Puntenverdeling. 17

16.  Bekertornooi. 18

17.  Schorsingen. 20

18.  Bijzondere bepalingen jaargang 2013-2014. 22

1.   Inschrijving.

1.1        De competitie staat open voor recreatieve ploegen. Competitiespelers / speelsters mogen niet deelnemen.

Een speler wordt als competitiespeler gekenmerkt indien deze persoon in het competitiejaar effectief meegespeeld heeft bij een competitieploeg (provinciale, divisie, liga ....).

belangrijk:

competitiejaar: nu 2013-2014. Dus iemand die in 2012-2013 meespeelde bij vb Belvoc Belsele en gestopt is mag in de editie 2013-2014 meespelen in de recreatieve volleybalcompetitie.

effectief meegespeeld: iemand die een licentie heeft voor het competitiejaar 2013-2014 bij een ploeg maar niet meespeelt heeft mag meedoen in de recreatieve kompetitie. Dit kan bijvoorbeeld voor iemand die de tafel doet of mee in de coachingsstaf zit, maar ook spelers die een licentie bezitten maar niet effectief meespelen mogen meespelen in de recreatieve kompetitie tot hij/zij zijn eerste wedstrijd speelt. Laten we eerlijk zijn - een divisiespeler die vb zou meespelen begin september voor 1 of 2 wedstrijden strookt niet met de geest van deze richtlijn. Wij vertrouwen op de eerlijkheid van de ploegen om dit ook zo te interpreteren

uitzondering: jeugdspelers (-16 jaar) die in provinciale ploegen meespelen mogen wel deelnemen aan de kompetitie.

1.2        De deelnameprijs voor één jaargang bedraagt 55,00 EUR en is te storten op rekening met IBAN BE32 0003 2539 6402 en BIC BPOTBEB1 FALOS VOLLEYBAL, Oudestraat 55, 9190 Stekene, ten laatste te betalen voor 15 juni 2013. Het bedrag van 55,00 EUR bestaat uit 25,00 EUR inschrijvingsgeld, om de lopende kosten te dekken en 30,00 EUR waarborg, na het einde van de competitie terugbezorgd, mits afhouding van de eventuele niet betaalde boetes en facturen. Noch de huur van de zaal noch de scheidsrechterskosten zijn inbegrepen in de inschrijvingsprijs.

1.3        De ploegen dienen een eigen verzekering af te sluiten. De competitie staat niet in voor de verzekering van de spelers.

1.4        De huur van het terrein wordt periodiek aan de ploegen gefactureerd, samen met eventuele opgelopen boetes. Indien deze facturen niet betaald zijn op de vervaldatum zal er een boete worden aangerekend van 5,00 EUR per factuur. Een achterstand in betaling kan leiden tot het verlies met forfaitcijfers van de wedstrijden die nog dienen gespeeld te worden.

1.5        De scheidsrechtersvergoeding wordt door de kompetitieleiding betaalt aan de scheidsrechters. Deze vergoeding wordt met de periodieke facturatie bij de ploegen geïnd.


2.   De gecertificeerde spelerslijst

2.1        Alle deelnemende ploegen, de begeleiders en de spelers moeten ingeschreven zijn in de FALOS recreatieve volleybalcompetitie.

2.2        Een speler kan slechts ingeschreven zijn in één ploeg. Een speelster kan slechts ingeschreven zijn bij één damesploeg, en/of één gemengdeploeg.

2.3        De ploegverantwoordelijke beschikt voor zijn ploeg over een gecertificeerde spelerslijst waar elke speelgerechtigde speler/speelster en/of coach genotteerd staat met het lidnummer, de naam, de voornaam, het volledig adres, de geboortedatum.

2.4        Deze lijst wordt aangemaakt op het secretariaat op basis van de gegevens die via de spelerslijst door de ploegverantwoordelijken aan de competitieleiding worden overgemaakt

2.5        Als bewijs van inschrijving wordt er jaarlijks een dergelijke lijst opgemaakt en een speciaal inschrijvingsetiket aangebracht. De speler is pas speelgerechtigd, als zijn/haar naam op de lijst staat van de ploegverantwoordelijke.

2.6        De spelers/speelsters bevestigen hun identiteit door hun identiteitskaart. De gecertificeerde spelerslijst is voor één kompetitiejaar geldig. Zij wordt echter steeds vervangen bij een wijziging van ploeg of een belangrijke wijziging van de persoonsgegevens van de spelers/speelsters.

2.7        Het aantal ingeschreven spelers/speelsters per ploeg is onbeperkt. Het maximum aantal actieve spelers/speelsters per wedstrijd, te vermelden op het wedstrijdblad, bedraagt evenwel 12.

2.8        Om nieuwe spelers/speelsters een kans te geven om aan sport te doen, kan de ploegverantwoordelijke, een onbeperkt aantal nieuwe spelers/speelsters inschrijven. Dit kan evenwel slechts tot 31 december. Nadien worden geen nieuwe spelers/speelsters meer aangenomen. Indien de speler/speelster nog niet genoteerd staan moet dit op een opvallende manier vermeld worden op het wedstrijdblad door na de naam in de rubriek inschrijvingsnummer de vermelding "NIEUW" te plaatsen.

2.9        Bij klacht tegen een ploeg die niet-aangesloten spelers opstelt, wordt de in fout zijnde ploeg met forfait bestraft voor de wedstrijden waarbij de persoon in kwestie gespeeld heeft. Er wordt tevens een boete voorzien van 5,00 EUR per opgestelde speler of speelster.

2.10     Kompetititespeelsters en kompetitiespelers zijn niet toegelaten. Bij een klacht over een opgestelde kompetitiespeler/speelster zal een onderzoek ingesteld worden. Blijkt dit onderzoek positief dan wordt de vereniging uitgesloten van verdere deelname aan de Falos recreatieve volleybalkompetitie. De ploeg wordt verwezen naar de laatste plaats en verliest alle wedstrijden met forfaitnederlaag.

 


3.   De scheidsrechters.

3.1        De competitieleiding staat in, via de scheidsrechtersverantwoordelijke voor het aanduiden van de scheidsrechter die de leiding van de wedstrijd verzorgt.

3.2        Indien bij aanvang van een wedstrijd blijkt dat er, om welke redenen dan ook, geen scheidsrechter aanwezig is, staat de thuisploeg in voor de leiding van de wedstrijd. Mits samenspraak kan ook een persoon van de bezoekende ploeg deze rol op zich nemen.

3.3        De scheidsrechter die de wedstrijd leidt, moet het lidmaatschap van alle op het wedstrijdblad ingeschreven spelers nakijken. Dit gebeurt door het vergelijken van de gecertificeerde spelerslijst met de identiteitskaarten, die door de ploegverantwoordelijken aan hem overhandigd werden. Personen die niet ingeschreven zijn mogen zich niet in de neutrale zone bevinden.

3.4        Als er nieuwe spelers zijn, die niet ingeschreven zijn op de gecertificeerde spelerslijst wordt de scheidsrechter door de ploegverantwoordelijke op de hoogte gebracht.

3.5        Bij eventuele betwisting neemt de scheidsrechter de beslissing. Alleen wanneer de kapitein, de scheidsrechter op een foutieve toepassing van de reglementering gewezen heeft, en na het vermelden van de omstreden fase op het wedstrijdblad in drievoud, kan er binnen de 10 kalenderdagen na de wedstrijd klacht ingediend worden.

3.6        Voor de scheidsrechters wordt een regelmatigheidscriterium voorzien, genaamd “het houten fluitje”. De scheidsrechter die procentueel (puntenaantal gedeeld door het aantal geleidde wedstrijden) de hoogtste score heeft krijgt voor dat jaar de troffee “het houten fluitje”.

3.7        Na elke wedstrijd wordt door de ploegen een puntenaantal toegekend aan de scheidsrechter in het kader van “het houten fluitje” Deze score wordt na iedere periode aan de kompetitieleiding terugbezorgd voor verdere verwerking.

 


4.   Het wedstrijdblad.

4.1        Alleen het officiële wedstrijdblad telt. Dit wordt, in voldoende aantallen, voor de competitie aan de ploegverantwoordelijken bezorgd. Bij gebrek aan exemplaren kunnen deze op het competitiesecretariaat bekomen worden. Een eenvoudige aanvraag volstaat hiertoe. Het niet gebruiken van dit voorgeschreven wedstrijdblad wordt bestraft met een boete van 2,50 EUR per vaststelling.

4.2        Het wedstrijdblad moet volledig en duidelijk ingevuld worden, met een speciale aandacht voor het begin- en het einduur. Na de wedstrijd zien de scheidsrechters erop toe dat het blad juist en correct ingevuld is.

4.3        Elke onregelmatigheid of commentaar, met betrekking tot een wedstrijd, moet bondig vermeld worden op het wedstrijdblad. Zonder vermelding van de feiten zal elke klacht als ongegrond beschouwd worden.

4.4        Het wedstrijdblad wordt na de wedstrijd door de scheidsrechter bezorgd aan het competitiesecretariaat. Dit kan gebeuren door het opzenden in een voldoende gefrankeerde omslag of door het wedstrijdblad af te geven in de cafetaria van sporthal TILRODA.

4.5        In geval van een niet verwittigd forfait moet een degelijk ingevuld wedstrijdblad opgezonden worden. Naast de vermelding van de forfaitgevende ploeg, moet de reden van het forfait hierop vermeld worden.

4.6        De bijzondere aandacht wordt gevraagd om eventuele blessures van spelers die al of niet gevolgd worden door onmiddellijke dokterstussenkomst op het wedstrijdblad te vermelden. Dit is zeer nuttig in geval er een dispuut is met de verzekering van de ploeg.


5.   De ontmoetingen.

5.1        Het competitiejaar gaat door in de periode tussen 1 september  en 31 mei van het volgend jaar.

5.2        De competitieleiding zorgt voor het programma en het organiseren van de ontmoetingen. Zij staat ook in voor het opmaken van de reeksen, de kalender en de rangschikking.

5.3        De kalender wordt opgemaakt door het competitiesecretariaat en voorgelegd aan de ploegafgevaardigden van alle deelnemende ploegen op de kalendervergadering. Deze vergadering gaat maximaal 3 maal door per competitiejaar. Alle ingeschreven ploegen moeten op de vergadering vertegenwoordigd zijn.

5.4        Bij een afwezigheid op de kalendervergadering wordt een boete van 5,00 EUR aangerekend.

5.5        Bij een afwezigheid op de kalendervergadering verzaakt de ploeg hierdoor aan de mogelijkheid om wedstrijden te verplaatsen.

5.6        Er wordt gestreefd naar een redelijke verdeling van de speeldagen. Minstens één speeldag binnen een termijn van 3 speelweken en maximum 2 speeldagen in een termijn van 3 speelweken is hierbij het uitgangspunt.

5.7        Behalve afwijkingen om gegronde redenen, worden alle wedstrijden gespeeld op donderdag op de terreinen van de sporthallen ingehuurd door de kompetitie. ("TILRODA" te Tielrode of in sporthal “TEMSICA” te Temse).

5.8        De aanvang van de wedstrijden ligt steeds tussen 19u30 en 21u45.

5.9        Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar reeksen van 5 tot 10 ploegen. Leidraad hierbij is het aantal ingeschreven ploegen en de evenwichtige verdeling van de ploegen in gelijke uitvoerbare reeksen.

5.10     De reeksen worden opgemaakt aan de hand van de eindstand van de vorige jaargang.

5.11     De nieuwe ploegen vullen de laagst reeks aan, volgens datum van inschrijving.

5.12     Ploegen die niet meer inschrijven worden (indien noodzakelijk) vervangen door een bijkomende stijger.

5.13     Binnen deze reeksen spelen deze ploegen tegen elkaar om een regelmatige competitie te bekomen.

5.14     Regelmatig wordt er een klassement opgemaakt.

 

6.          Klachten.

6.1        De competitieleiding behandelt alle klachten en straffen in gesloten zitting.

6.2        Al wie zich benadeeld voelt kan schriftelijk klacht indienen. Per klacht wordt echter een bedrag van 2,50 EUR van de waarborg afgehouden.

6.3        Slechts klachten genoteerd op het wedstrijdblad komen in aanmerking voor onderzoek.

6.4        De klachten over de zogeheten partijdigheid van scheidsrechters worden als ongegrond beschouwd en niet behandeld.

6.5        Ongegronde klachten zullen bestraft worden met een boete.

6.6        Bij zware fouten zullen de betrokken partijen gehoord worden. Zij mogen vergezeld zijn van de kapitein of de ploegverantwoordelijke om zich te verdedigen.

6.7        Het resultaat van het onderzoek, de schorsingen en de boetes worden gepubliceerd in de rubriek “SPROKKELS" van de webstek (www.tielrode.be -> FALOS) en aan de ploegverantwoordelijke en de betrokken spelers of speelsters.

6.8        Alle schorsingen gaan in op datum die schriftelijk gemeld wordt aan de betrokken speler en zijn ploegafgevaardigde. Zij worden pro forma ook vermeld in de rubriek “SPROKKEL” van de webstek.

6.9        Schorsingen kunnen doorlopen in het volgende speeljaar.

6.10     Beroep tegen de uitspraak kan slechts betekend worden binnen de 7 kalenderdagen na verschijning van de schorsing. Dit moet schriftelijk gebeuren aan de competitieleiding, en moet vergezeld zijn van nieuwe feiten. Bij het betekenen van het beroep wordt de schorsing verschoven tot na de uitspraak in beroep. Voor het beroep wordt een bedrag van 5,00 EUR gefactureerd.

6.11     De uitspraak in beroep is definitief.

6.12     Zelfs indien de uitspraak in beroep de beklaagde gelijk geeft, wordt het bedrag van 5,00 EUR niet in mindering gebracht.

 


7.   Forfait.

7.1        Verwittigd forfait: de ploeg verwittigt schriftelijk de competitieleiding (secretariaat en scheidsrechtersverantwoordelijke) minstens 15 kalenderdagen vooraf dat het treffen niet kan plaats hebben. Er wordt 5,00 EUR boete aangerekend met de forfaitscore als resultaat.

7.2        Niet verwittigd forfait: de ploeg verwittigd minder dan 15 kalenderdagen vooraf, de ploeg komt niet opdagen zonder voorafgaande verwittiging of is onvolledig (minstens 4 spelers) na de 10 minuten opwarmen. Er wordt 7,50 EUR boete aangerekend.De forfaitscore is het resultaat. Tevens worden alle kosten (zaal en scheidsrechter) ten laste gelegd van de forfaitgevende ploeg.

7.3        Indien beide ploegen forfait geven wordt de boete die bepaald is op 7,50 EUR, aan beide ploegen aangerekend en worden de kosten ten laste van beide ploegen gelegd.

7.4        Spijts het forfait van één of beide ploegen, dient de thuisploeg een wedstrijdblad in te vullen voor de wedstrijd en moet een eventueel forfait vermeldt worden.

7.5        Het oplopen van 2 forfaits kan de uitsluiting uit de competitie voor het lopende jaar betekenen. Alle nog te spelen wedstrijden worden dan omgezet in forfaitwinst ten nadele van de forfaitgevende ploeg. De waarborg wordt ingehouden.

 

8.   Plaats en uur van spelen - afgelastingen.

8.1        Iedere ontmoeting wordt normaal gespeeld op de dag en het uur vastgesteld op de kalender.

8.2        De ploegen moeten minstens 10 minuten voor aanvang van de wedstrijd ter plaatse zijn. Voor de aanvang van de opwarming, moet de ploegverantwoordelijke de aanwezigheid van de ploeg aan de scheidsrechter melden. De lidkaarten en de identiteitskaarten worden hierbij aan hem voorgelegd. De ploeg wordt is aanwezig als minstens 4 spelers ter plaatse zijn.

8.3        Wijzigingen van speelplaats, speeldatum en/of aanvangsuur moeten minstens 2 weken voor de speeldatum aan de competitieleiding gemeld worden. Elke ploeg mag slechts 2 wedstrijden verplaatsen. Indien de ploeg niet aanwezig was op de kalendervergadering vervalt dit recht.

8.4        Alle inlichtingen betreffende punt 8.3. moeten telefonsich of via e-mail gebeuren en steeds in overleg met de tegenstrever. Hierbij moet de nieuwe speeldatum, plaats van spelen en het aanvangsuur van de wedstrijd de melding vergezellen. Eventueel kan de competitieleiding instaan voor het zoeken van een nieuwe datum.

8.5        Wanneer er geen voorafgaande inlichtingen overgemaakt worden met betrekking tot een verplaatste wedstrijd, zal met deze wedstrijd geen rekening gehouden worden bij het opmaken van het klassement.

8.6        Een algemene afgelasting wordt beslist door de competitieleiding. Deze stelt hierbij ook een nieuwe speeldatum vast.

8.7        Indien een wedstrijd, door onvoorziene omstandigheden, de dag zelf moet afgelast worden, neemt de scheidsrechter hiervoor de beslissing. Hij doet dit na contact met de ploegverantwoordelijken van beide ploegen. De thuisploeg staat dan in voor het melden van de afgelasting aan de competitieleiding. De competitieleiding zoekt dan een nieuwe speeldatum.

 


9.   Klassement - publicaties.

9.1        De competitieleiding zorgt voor de publikaties.

9.2        De competitieleiding verzorgt regelmatig een rubriek “sprokkeltjes” op de webstek www.tielrode.be (klik door op de knop FALOS en kies “Sprokkeltjes” met info betreffende de kompetitie

9.3        Wekelijks word een klassment opgemaakt en gepubliceerd op de webstek en uitgehangen in de inkom van sporthal Tielroda.

9.3.1      Er komen in het klassement negen kolommen voor:

·      Kolom 1:      aantal gespeelde wedstrijden.

·      Kolom 2:      aantal gewonnen wedstrijden.

·      kolom 3:      aantal verloren wedstrijden.

·      kolom 4:      aantal gewonnen sets.

·      kolom 5:      aantal verloren sets.

·      kolom 6:      aantal punten.

·      kolom 7:      saldo wedstrijden (kolom 2 - kolom 3)

·      Kolom 8 :     saldo van de sets (kolom 4 - kolom 5)

·      kolom 9:      saldo setpunten (aantal gemaakte setpunten - aantal

setpunten toegestaan).

(Alleen kolommen 1 tot 6 komen voor in de publicaties.)

9.3.2      De stand wordt opgemaakt rekening houdend met volgende punten, gerangschikt in volgorde van belang:

9.3.2.1      Hoe hoger het aantal punten in kolom 6, hoe beter geklasseerd.

9.3.2.2      Indien een gelijke stand in kolom 6, wordt het saldo van de wedstrijden gemaakt. (kolom 7). Hoe groter het saldo (of hoe minder negatief), hoe beter.

9.3.2.3      Bij gelijkheid van het saldo in kolom 7, wordt het saldo van de sets gemaakt (kolom 8). Hoe groter dit saldo (of hoe minder negatief), hoe beter.

9.3.2.4      Bij gelijkheid in het saldo van de sets, wordt het saldo van de gescoorde en de tegen-gescoorde punten gemaakt (kolom 9). Hoe groter, hoe beter.

 

 

10.   Promotie - degradatie.

10.1     Na het einde van de competitie wordt een eindklassement opgemaakt.

10.2     Per reeks wordt de reekswinnaar gehuldigd als kampioen en ontvangt een incentieve op de bekeruitreiking.

10.3     In elke reeks (behalve de eerste reeks en eventuele klassmentsreeksen) promoveert de ploeg die eerste eindigt het volgend jaar naar de eerst hogere reeks.

10.4     In elke reeks (behalve de laagste reeks en desgevallend de titelreeks) zakt de laatst gerangschikte ploeg zeker naar eerste lagere reeks.

10.5     In bepaalde jaargangen kan het zijn dat er barragewedstrijden gespeeld worden om bijkomende stijgers/dalers aan te duiden. Deze barragewedstrijden vinden plaats na de competitie.

10.6     Zij worden als volgt georganiseerd:

10.6.1    de voorlaatste ploeg uit de 1° reeks speelt in een barragewedstrijd tegen de tweede van de tweede reeks

10.6.2    de voorlaatste ploeg uit de 2° reeks speelt tegen de tweede uit de 3° reeks,

10.6.3    de voorlaatste ploeg uit de 3° reeks speelt tegen de tweede ploeg uit de vierde reeks ….

10.6.4    De winnaars van de baragereeks kunnen in de hogere reeks blijven of komen.

10.7     De ploegen op plaatsen 2 en verder kunnen eveneens promoveren naar een hogere reeks bij reorganisatie van de reeksen bij het volgende competitiejaar.

10.8     De ploegen op plaatsen boven de degradatieplaatsen kunnen eveneens naar een lagere reeks verwezen worden bij reorganisatie van de reeksen bij het volgende competitiejaar.


11.   Terrein - ballen - verzorging – drank - wedstrijdblad.

11.1     De thuisploeg zorgt voor de inrichting van het terrein

11.2     De kompetitieleiding zorgt voor een wedstrijdbal voor elk terrein. Het is de verantwoordelijkheid van de thuisploeg dat de wedstrijdbal na elke wedstrijd op de voorziene plaats wordt gedeponneerd. Indien blijkt dat de bal niet terugkomt wordt de thuisploeg van de wedstrijd waarbij de wedstrijdbal het laatst werd gebruikt verantwoordelijk gesteld voor het verlies ervan en wordt dan ook financieel beboet.

11.3     Het is zeer nuttig opdat elke ploeg beschikt over een EHBO kid om bij letsels de eerste zorgen toe te kunnen dienen.

11.4     Vanuit de organisatie zullen een aantal éénmalig te gebruiken gelpacs te beschikking staan voor de ploegen. Je vraagt dit via de zaalwachter. We vragen wel om het gebruikt ervan te signaleren zodat de voorraad op peil kan gehouden worden.

11.5     Elke ploeg zorgt desgewenst voor drank voor de eigen spelers/speelsters in plastiek flessen. Na de wedstrijd worden deze plastic flessen in de vuilnisbak gedeponneerd of door de ploeg terug meegenomen.

11.6     De ploegverantwoordelijke van de thuisploeg zorgt voor het wedstrijdblad, waarvan alle gegevens reeds zoveel mogelijk ingevuld zijn.

 


12.   Fair-play.

12.1     Bij iedere wedstrijd van de competitie wordt aan elke ploeg een puntenaantal toegekend voor het sportief gedrag. Dit puntenaantal wordt toegekend door de scheidsrechter zonder rekening te houden met het volleybal technisch niveau van de ploeg.

12.2     Bij het opmaken van het klassement wordt een correctie toegepast die de punten van de royale en strenge scheidsrechter compenseert. Hiervoor zal de score die de ploeg voor een wedstrijd toegewezen krijgt door de scheidsrechter gecorrigeerd worden met de positieve of negatief afwijking die de gemiddelde score van de scheidsrechter heeft ten opzichte van het gemiddelde van alle scheidsrechters over alle wedstrijden.

12.3     De ploegen met de hoogste gemiddelde score over alle gespeelde wedstrijden, ontvangen na de competitie een FAIR-PLAY wisselbeker en/of een verrassing.

12.4     Voor het toekennen van de punten voor de fair play worden volgende criteria in aanmerking genomen:

12.4.1    Inzet ( op 15 punten).

12.4.2    Houding ten opzicht van de scheidsrechter ( op 20 punten).

12.4.3    Houding t.o.v. medespelers en tegenstanders ( op 15 punten).

12.5     Er worden ook criteria vastgelegd die het aantal punten verminderen:

12.5.1    Indien een speler of een ploeg een gele kaart krijgt wordt het puntenaantal voor de fair play verminderd tot de helft van de punten.

12.5.2    Indien een speler of een ploeg een rode kaart ontvangt wordt het puntenaantal voor die wedstrijd 0 punten.

12.5.3    Indien een speler bedacht wordt met een gele en rode kaart (samen of afzonderlijk) wordt het puntenaantal voor die ronde op 0 gebracht.

12.6     De fair-play zal genoteerd worden op de keerzijde van het wedstrijdblad, dat door de competitieleiding aan de ploegverantwoordelijke wordt bezorgd. De scheidsrechter gebruikt het formulier van de fair-play, om tijdens de wedstrijd de punten te noteren voor de fair-play. Nadien zal de scheidsrechter zelf dit formulier in de speciale brievenbus deponeren zonder het te laten zien aan de spelers van de ploegen.


13.   De wedstrijdomkadering.

13.1     De thuisploeg (terreinafgevaardigde of ploegverantwoordelijke) staat in voor:

13.1.1    het opstellen en wegbergen van de palen, het net, de scheiding tussen de velden en de scheidsrechterstoel.

13.1.2    het bijhouden van de scorebord.

13.1.3    het opstellen en wegbergen van zitgelegenheid voor de reservespelers.

13.1.4    de benodigdheden onder punt 10.

13.1.5    het wedstrijdblad, de gecertificeerde spelerslijst en de identiteitskaarten van de spelers, en bezorgt ze -ter inzage- aan de scheidsrechter.

13.2     De bezoekende ploeg (ploegverantwoordelijke) staat in voor:

13.2.1    de gecertificeerde spelerslijst en identiteitskaarten van de bezoekers, en bezorgt ze, ter inzage, aan de scheidsrechter.

13.3     De hierboven vermelde punten dienen als richtlijnen opgevat te worden. Het spreekt van zelf dat de bezoekende ploeg de taken van de thuisploeg mee mag helpen uitvoeren.


14.   De wedstrijden.

14.1     Behoudens de afwijkingen die in dit reglement voorgeschreven worden, wordt de reglementering van de V.V. gevolgd (zie http://www.volleyvvb.be/?page_id=265 - MENU).

14.2     Voor iedere wedstrijd wordt een tijdsduur van minstens 1u30 voorzien, de ploegverantwoordelijken, in samenspraak met de scheidsrechter(s) zullen echter de nodige voorzorgen nemen opdat de wedstrijd uitgespeeld kan worden.

14.3     Voor de wedstrijd zelf is een periode van 10 minuten van opwarmen voorzien.

14.4     Wij spelen naar 3 winnende sets.

14.5     Als spelsysteem hanteren wij het RALLY POINT SYSTEEM. Elke rally betekent het behalen van een punt. Wanneer de ontvangende ploeg de rally wint dan krijgt deze een punt en het recht om de volgende opslag uit te voeren.

14.6     De eerste 4 sets worden afgewerkt tot 25 punten, de laatste set tot 15 punten met telkens minstens 2 punten verschil.

14.7     Men probeert zoveel mogelijk de wedstrijden volledig uit te spelen. Kan een wedstrijd niet uitgespeeld worden binnen het voorziene tijdsbestek, dan worden volgende richtlijnen toegepast:

14.7.1    De setstand is bij het verstrijken van de tijd gelijk: de ploeg die, in de op dat ogenblik gespeelde set het meeste punten gescoord heeft, wint. Is de stand in die set gelijk, dan wint die ploeg die de eerste set gewo­nnen heeft.

14.7.2    De setstand is niet gelijk: de ploeg die op bij het verstrijken van de tijd het meeste sets gewonnen heeft wint.

14.8     De herenploegen die gemengd spelen krijgen per set een voorgift van 1 punt per opgestelde dame. Het maximum is vastgesteld op 3 punten. De opgestelde dames mogen echter slechts door dames vervangen worden. Fouten hiertegen worden bestraft met een technische fout en een aftrok van 1 punt van de voorgift.


15.   Puntenverdeling.

 

 

P  U  N  T  E  N

 

stand

winnende ploeg

verliezende ploeg

volledig gespeelde wedstrijd:

 

3-0 of 0-3

4 punten

1 punt

3-1 of 1-3

4 punten

2 punten

3-2 of 2-3

4 punten

3 punten

 

 

 

door tijdsduur onderbroken wedstrijd:

 

1-0 of 0-1

2 punten

1 punt

1 - 1

3 punten

2 punten

2-0 of 0-2

3 punten

1 punt

2-1 of 1-2

2 punten

1 punt

2 – 2

3 punten

2 punten

 

 

 

forfait:

 

3-0 of 0-3

4 punten

0 punten


16.   Bekertornooi.

16.1     Alle ploegen nemen automatisch deel aan het bekertornooi, dat als een rode draad doorheen de competitie loopt.

16.2     Het bekertornooi bestaat uit een aantal voorrondewedstrijden en een aantal wedstrijden volgens een tornooitabel in een “knock out” formule  te besluiten met één finale wedstrijd.

16.3     Alle wedstrijden van het bekertornooi worden gespeeld volgens de tornooitabel waarbij de samenstelling bij de seizoensaanvang door loting is vastgesteld.

16.4     Sommige ploegen kunnen op basis van loting vrij gesteld worden van één of meerdere wedstrijden.

16.5     De “winnaars” van de wedstrijden plaatsen zich voor de volgende ronde.

16.5.1    Indien de bekerwedstrijden worden gespeeld met rechtstreekse uitschakeling (in één wedstrijd) dan is de “winnaar” de ploeg die het eerst drie sets wint in die wedstrijd.

16.5.2    Indien de bekerwedstrijden worden gespeeld met heen- en terugwedstrijden dan is de “winnaar” de ploeg die in volgens onderstaande criteria het beste scoort:

16.5.2.1   Het meeste aantal gewonnen sets,

16.5.2.2   Het grootste positieve verschil tussen het aantal gemaakte en het aantal toegestane punten,

16.5.2.3   Indien gelijkheid van bovenstaande criteria volgt er een loting.

16.5.3    Indien de bekerwedstrijden worden gespeeld in poulevorm dan is de “winnaar” van de poule de ploeg die het beste voldoet aan onderstaande criteria:

16.5.3.1   Het grootste aantal gewonnen wedstrijden.

16.5.3.2   Het grootste aantal gewonnen sets.

16.5.3.3   Het saldo van de sets (gewonnen sets – verloren sets)

16.5.3.4   Het grootste positieve verschil tussen het totaal aantal gemaakte en het totaal aantal toegestane punten in de poulewedstrijden,

16.5.3.5   Indien gelijkheid van bovenstaande criteria volgt er een beslissende wedstrijd.

16.6     Indien het begrip “beste verliezer” gebruikt wordt, wordt dit bepaald door een selectie volgens onderstaande criteria:

16.6.1          Het meeste aantal gewonnen sets,

16.6.2          Het grootste positieve verschil tussen het aantal gemaakte en het aantal toegestane punten,

16.6.3          Indien gelijkheid van bovenstaande criteria volgt er een loting.

16.7     Een bekerwedstrijd tussen 2 ploegen kan geen 2 maal plaatsvinden. Deze bescherming telt tot in de 1/8° finale.

16.8        Een lager spelende ploeg krijgt een voorgift van 2 punten per set, per reeks dat de ploeg lager speelt. Vb : ploeg reeks 1 tegen ploeg tegen reeks 3: de ploeg van reeks 3 krijgt bij aanvang van iedere set 4 punten voorgift voor de reekscompensatie. In de 5de set wordt dit een bonus van 1 punt per reeks verschil. De reeksindeling is vastgelegd bij aanvang van de kompetitie.

16.9        De hoogst gequoteerde ploeg vertrekt steeds op 0 punten.

16.10     Bij gemengd spelende ploegen is er bovenop de reekscompensatie eveneens een voorgift van 1 punt per set per opgestelde dame met een maximum van 3 punten bovenop de voorgift voor de reekscompensatie.

16.11     Voor de wedstrijden van het bekertornooi wordt aan iedere ploeg de helft van terreinkost per gespeelde wedstrijd aangerekend.

16.12     De scheidsrechterskost wordt evenredig gedeeld door beide ploegen.


17.   Schorsingen

17.1     Elke sanctie wordt genoteerd op het wedstrijdblad.

17.2     Alle genomen sancties zijn individueel en blijven van kracht gedurende de gehele wedstrijd. De uitzondering hierop is de verwittiging die collectief is en dus voor elk lid van de ploeg telt.

17.3     De sancties zijn progressief en worden Het kaartensysteem is als volgt opgemaakt:

 

Wat:

Actie

VERWITTIGING

Mondeling of met een handgebaar.

BESTRAFFING

gele kaart

UITWIJZING

Rode kaart

UITSLUITING

Gele en rode kaart samen

 

17.4     Uitwijzing of uitsluiting ten gevolge van beledigend en/of agressief gedrag moet niet voorafgegaan worden door een andere sanctie.

17.5     Elke speler die een sanctie zwaarder krijgt van de scheidsrechter die drastischer is dan de verwittiging ontvangt hiervoor een evenredig aantal strafpunten.

 

SANCTIE

STRAFPUNTEN

GEEL

1

ROOD

3

GEEL & ROOD AFZONDERLIJK

5

17.6     De strafpunten tellen maar over één speelseizoen. Zij worden echter worden over één seizoen cumulatief beoordeeld.

17.7     De strafpunten van competitie en de bekercompetitie tellen samen.

17.8     Bij het bereiken van een aantal strafpunten, krijgt men een schorsing.

 

STRAFPUNTEN

SANCTIE

DOORLOPEND OVER MEERDERE JAREN:

2

1 speeldag geschorst.

Nee

3

3 speeldagen geschorst.

Nee

4

4 speeldagen geschorst.

Nee

5

6 speeldagen geschorst.

Nee

6

8 speeldagen geschorst.

Ja

7

10 speeldagen geschorst.

Ja

Meer dan 7

Levenslang uitgesloten van verder deelname.

Ja

17.9        De schorsing treedt in werking de eerstvolgende donderdag na de bekendmaking aan de ploegverantwoordelijke en de desbetreffende speler. De sancties verschijnen tevens op de webstek (www.tielrode.be -> FALOS -> “sprokkeltjes”.

17.10     Een schorsing kan doorlopen over meerdere speelseizoenen.

17.11     Tegen de schorsing is beroep mogelijk. De procedure aangeduid in punten 6.2 en 6.6 is hiervoor van toepassing.

17.12     Het beroep tegen een schorsing is niet opschortend.

17.13     Bij een schorsing mag de speler het speelveld en de neutrale zone niet betreden. Hij/zij dient plaats te nemen in de tribune.

17.14     Indien een ploeg een geschorste speler opstelt worden de wedstrijden waarin de geschorste speler aantrad met forfaitcijfers verloren en komt de ploeg in aanmerking voor een bijhorende sanctie.


18.   Bijzondere bepalingen jaargang 2013-2014

18.1        De reeksopdeling in de gemengde reeks is als volgt opgemaakt:

18.1.1    Reeks 1: 7 ploegen spelen onderling tegen elkaar en we maken het klassement op.

18.1.1.1   De winnaar van de gemengde reeks 1 is de kampioen.

18.1.1.2   De ploeg op de laatste plaats zakt naar de gemengde reeks 2.

18.1.2    Reeks 2: 6 ploegen spelen onderling tegen elkaar en we maken het klassement op.

18.1.2.1   De winnaar van de gemengde reeks 2 is kampioen en promoveert naar de gemengde reeks 1.

18.1.3    Het klassement in de reeksen bepaalt ook in de volgende jaargang.

18.2        De reeksopdeling in de damesreeks is als volgt opgemaakt:

18.2.1    De 8 ploegen spelen onderling tegen elkaar in heen en terugwedstrijden en we maken het klassement op.

18.2.1.1   De ploeg op het einde op de eerste plaats is de kampioen van de damesreeks.

18.2.1.2   Het klassement in de reeksen bepaalt ook in de volgende jaargang (eventuele split van de reeks).

18.3        De bekerkompetitie bij de gemengde reeks is als volgt opgevat:

18.3.1    De 12 ploegen gaan naar de 1/8° finales, samengesteld door lottreking.

18.3.2    VC Progress is door lottrekking vrijgesteld en gaat onmiddellijk naar de 1/4° finale.

18.3.3    VC Progress, de winnaars van de 1/8° finales en de beste verliezer betwisten de ¼° finales.

18.3.4    De winnaars van de ¼° finales spelen de ½° finales.

18.3.5    De winaars van de ½° finales spelen de finale.

18.3.6    De bekertabel ligt vast vanaf de 1/8° finales.

18.4        De bekerkompetitie bij de dames is als volgt opgevat:

18.4.1    De ploegen betwisten de ¼° finales, samengesteld door loting.

18.4.2    De winnaars van de ¼° finales spelen de ½° finales.

18.4.3    De winnaars van de ½° finales spelen de finale.

18.4.4    De bekertabel ligt vast vanaf de 1/4° finales.

 

 

 

 

Versie 01-11-2013.